กรอกข้อมูลของคุณ
    ทักษะ ไม่มั่นใจเลย ค่อนข้างไม่มั่นใจ ค่อนข้างมั่นใจ มั่นใจเป็นส่วนใหญ่ มีความมั่นใจสูง
    ทักษะการฟัง
    ทักษะการอ่าน
    ทักษะการเขียน
    ทักษะการพูด